1004 70 44 - 021
1004 70 44 - 021
Rate this post

مثل هر عمل جراحی دیگری، بخش عمدۀ موفقیت آمیز بودن عمل جراحی، گذشته از  تخصص و تجربۀ جراح و فناوری و سیستم‌های پیشرفته‌ای که در آن عمل جراحی مورد استفاده قرار گرفته، مراقبت‌های پس از عمل جراحی نقش تعیین کننده‌ای دارند. یکی از حساس‌ترین عمل‌های جراحی که بر روی چشم (که خود یکی از حساس‌ترین اندام‌های بدن به شمار می‌رود) انجام می‌شود، عمل جراحی لیزیک است. مراقبت‌های پس از این عمل از حساسیت و اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. با این مقدمه شیواکاور می‌خواهد شما را با اصول مراقبت‌های پس از عمل لیزیک چشم آشنا کند.

عمل لیزیک چشم در حد چند دقیقه انجام می‌شود و پس از چند روز به بهبودی کامل می‌رسد. در این مدت ممکن است چشم همچنان دچار تاری دید باشد. حالا بیایید ببینیم در این چند روز پس از انجام عمل لیزیک چه کارهایی را باید انجام دهیم و چه فعالیت‌هایی ممنوع است؟

 

فعالیت‌های روزمره پس از عمل لیزیک چشم

 

فعالیت‌های محیط کار پس از عمل لیزیک چشم

بهبودی کامل قرنیه پس از انجام عمل لیزیک

 

موارد ممنوع پس از انجام عمل لیزیک چشم

 

موارد الزامی پس از انجام عمل لیزیک

 

اصول آرایش پس از انجام عمل لیزیک چشم

بسیاری از خانم ها در مورد آرایش کردن پس از انجام عمل لیزیک سؤال می‌پرسند. دقت داشته باشید که تا یک هفته پس از انجام عمل لیزیک، استفاده از مواد شیمیایی مثل ریمل و خط چشم و سایه چشم اکیداً ممنوع است. گذشته از این، دست کم تا ۳ ماه پس از انجام عمل لیزر نباید از لنزهای تماسی زیبایی استفاده شود. از مواد آرایشی مثل رُژ لب، که ارتباطی با چشم ندارند می‌توان از یک تا دو روز پس از انجام عمل لیزیک چشم استفاده کرد. همچنین توصیه می شود که دست کم تا دو هفته بعد از انجام عمل لیزیک چشم، موهای خود را رنگ یا فر نکنید.

" alt="">
" alt="">

مراقبت های بعد از عمل لیزینک

Rate this post

مثل هر عمل جراحی دیگری، بخش عمدۀ موفقیت آمیز بودن عمل جراحی، گذشته از  تخصص و تجربۀ جراح و فناوری و سیستم‌های پیشرفته‌ای که در آن عمل جراحی مورد استفاده قرار گرفته، مراقبت‌های پس از عمل جراحی نقش تعیین کننده‌ای دارند. یکی از حساس‌ترین عمل‌های جراحی که بر روی چشم (که خود یکی از حساس‌ترین اندام‌های بدن به شمار می‌رود) انجام می‌شود، عمل جراحی لیزیک است. مراقبت‌های پس از این عمل از حساسیت و اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. با این مقدمه شیواکاور می‌خواهد شما را با اصول مراقبت‌های پس از عمل لیزیک چشم آشنا کند.

عمل لیزیک چشم در حد چند دقیقه انجام می‌شود و پس از چند روز به بهبودی کامل می‌رسد. در این مدت ممکن است چشم همچنان دچار تاری دید باشد. حالا بیایید ببینیم در این چند روز پس از انجام عمل لیزیک چه کارهایی را باید انجام دهیم و چه فعالیت‌هایی ممنوع است؟

 

فعالیت‌های روزمره پس از عمل لیزیک چشم

 

فعالیت‌های محیط کار پس از عمل لیزیک چشم

بهبودی کامل قرنیه پس از انجام عمل لیزیک

 

موارد ممنوع پس از انجام عمل لیزیک چشم

 

موارد الزامی پس از انجام عمل لیزیک

 

اصول آرایش پس از انجام عمل لیزیک چشم

بسیاری از خانم ها در مورد آرایش کردن پس از انجام عمل لیزیک سؤال می‌پرسند. دقت داشته باشید که تا یک هفته پس از انجام عمل لیزیک، استفاده از مواد شیمیایی مثل ریمل و خط چشم و سایه چشم اکیداً ممنوع است. گذشته از این، دست کم تا ۳ ماه پس از انجام عمل لیزر نباید از لنزهای تماسی زیبایی استفاده شود. از مواد آرایشی مثل رُژ لب، که ارتباطی با چشم ندارند می‌توان از یک تا دو روز پس از انجام عمل لیزیک چشم استفاده کرد. همچنین توصیه می شود که دست کم تا دو هفته بعد از انجام عمل لیزیک چشم، موهای خود را رنگ یا فر نکنید.

Rate this post

مثل هر عمل جراحی دیگری، بخش عمدۀ موفقیت آمیز بودن عمل جراحی، گذشته از  تخصص و تجربۀ جراح و فناوری و سیستم‌های پیشرفته‌ای که در آن عمل جراحی مورد استفاده قرار گرفته، مراقبت‌های پس از عمل جراحی نقش تعیین کننده‌ای دارند. یکی از حساس‌ترین عمل‌های جراحی که بر روی چشم (که خود یکی از حساس‌ترین اندام‌های بدن به شمار می‌رود) انجام می‌شود، عمل جراحی لیزیک است. مراقبت‌های پس از این عمل از حساسیت و اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. با این مقدمه شیواکاور می‌خواهد شما را با اصول مراقبت‌های پس از عمل لیزیک چشم آشنا کند.

عمل لیزیک چشم در حد چند دقیقه انجام می‌شود و پس از چند روز به بهبودی کامل می‌رسد. در این مدت ممکن است چشم همچنان دچار تاری دید باشد. حالا بیایید ببینیم در این چند روز پس از انجام عمل لیزیک چه کارهایی را باید انجام دهیم و چه فعالیت‌هایی ممنوع است؟

 

فعالیت‌های روزمره پس از عمل لیزیک چشم

 

فعالیت‌های محیط کار پس از عمل لیزیک چشم

بهبودی کامل قرنیه پس از انجام عمل لیزیک

 

موارد ممنوع پس از انجام عمل لیزیک چشم

 

موارد الزامی پس از انجام عمل لیزیک

 

اصول آرایش پس از انجام عمل لیزیک چشم

بسیاری از خانم ها در مورد آرایش کردن پس از انجام عمل لیزیک سؤال می‌پرسند. دقت داشته باشید که تا یک هفته پس از انجام عمل لیزیک، استفاده از مواد شیمیایی مثل ریمل و خط چشم و سایه چشم اکیداً ممنوع است. گذشته از این، دست کم تا ۳ ماه پس از انجام عمل لیزر نباید از لنزهای تماسی زیبایی استفاده شود. از مواد آرایشی مثل رُژ لب، که ارتباطی با چشم ندارند می‌توان از یک تا دو روز پس از انجام عمل لیزیک چشم استفاده کرد. همچنین توصیه می شود که دست کم تا دو هفته بعد از انجام عمل لیزیک چشم، موهای خود را رنگ یا فر نکنید.

مقـالات مرتبــط
مقـالات مرتبــططراحی و اجرا توسط ویکی دمی
اینستاگرام